Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong sạch, vững mạnh
EmailPrintAa
14:11 09/08/2016

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh đã trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển (10/8/1956 - 10/8/2016). Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh luôn thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị và công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
   
  Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen
  cho các tập thể thuộc Khối các cơ quan tỉnh có thành tích trong học tập và
                         làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh
 

Đầu năm 1956, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã quyết định thành lập Đảng bộ Chính Dân Đảng cấp tỉnh. Từ đó đến nay, Đảng bộ đã trải qua nhiều lần chia, tách, sáp, nhập, thay đổi tên gọi và hiện nay là Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Lúc mới thành lập, Đảng bộ có 21 chi bộ cơ sở, với 985 đảng viên. Hiện nay là 66 đảng bộ, chi bộ cơ sở, với gần 4.000 đảng viên. Trong mọi giai đoạn cách mạng Đảng bộ vẫn luôn thể hiện vai trò là tổ chức Đảng có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ đã tập trung ổn định tư tưởng, tổ chức, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và trong các cơ quan. Lãnh đạo, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực, tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban hành chính tỉnh về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giữ vững ổn định chính trị, chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào một thời kỳ cách mạng mới.

Trong quãng thời gian gần 20 năm sau ngày thành lập, Đảng bộ đã không ngừng củng cố, tự khẳng định mình, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thời bấy giờ. Nổi bật là tham gia sửa chữa sai lầm trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, cải tạo xã hội chủ nghĩa; củng cố quốc phòng và an ninh, giữ gìn trật tự, tạo tiền đề để Hà Tĩnh chủ động bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước anh dũng của dân tộc. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; làm hết sức mình để cùng quân dân toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ trung chuyển, chi viên cho tiền tuyến miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Đầu năm 1976, Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng cấp tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được hợp nhất thành Nghệ Tĩnh. Từ tháng 9-1991 trở đi, tỉnh Hà Tĩnh được tái lập trên cơ sở tách ra từ tỉnh Nghệ Tĩnh.  Cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng lại quê hương, Đảng bộ Khối luôn kiên định với đường lối đổi mới và các chủ trương, nghị quyết của Đảng, kiên trì khắc phục khó khăn, đưa các mặt công tác đi vào chiều sâu nhằm phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Từ năm 2000 đến năm 2015, thời kỳ cùng Đảng bộ tỉnh phát huy nội lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bằng việc khơi dậy và phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã phát huy cao độ nguồn nội lực cùng với nguồn sức mạnh đầu tư ngoại lực tạo những đột phá mới đưa Hà Tĩnh, từng bước thoát hỏi tình trạng tỉnh nghèo, trở thành một tỉnh có tốc độ phát triển cao trong cả nước. Cũng trong thời kỳ này, ngày 19/5/2010 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định đổi tên Đảng bộ Cơ quan Dân chính đảng thành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Tuy nhiên, so với vai trò, vị trí, nhất là yêu cầu của thời kỳ mới, hoạt động của Đảng bộ khối còn nhiều hạn chế, nhất là sự lãnh đạo toàn diện đối với tổ chức cơ sở đảng.

   
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020  

Trong những năm tới trước yêu cầu phát triển của tỉnh sẽ có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít những khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ chính trị của tỉnh  đòi hỏi Đảng bộ tiếp tục phải nâng tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Nhất là lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020), với phương hướng, mục tiêu chung: Đổi mới mạnh mẽ và toàn diện hoạt động của Đảng bộ Khối; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng; tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đoàn kết, đồng thuận; nỗ lực phấn đấu xây dựng Đảng bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, vì mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Đảng bộ Khối đã xác định tập trung thực hiện 3 khâu đột phá:

Một là, tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với mục tiêu đảng viên tốt, cán bộ tốt, chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đổi mới phương thức hoạt động của các sở, ban, ngành, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì dân, ngang tầm với yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ba là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung mạnh mẽ cho các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Tự hào và phấn khởi với sự trưởng thành của Đảng bộ Khối trong 60 năm qua, mỗi đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ luôn đoàn kết, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh, góp phần vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

                                                           Nguyễn Trọng Vân

(Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc