Quán triệt các chỉ thị, kết luận trung ương phải gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
EmailPrintAa
16:56 22/06/2016

Sáng 22/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cốt cán toàn tỉnh để quán triệt Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” và Kết luận số 03-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.
 

 

 Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng; Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Mở đầu hội nghị Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh thay mặt BTV Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị khóa X về “Quy chế công tác dân vân của hệ thống chính trị”.

Tại phiên họp ngày 23/3/2016, Ban Bí thư đã thảo luận và khẳng định Quyết định 290 của Bộ Chính trị là đúng đắn, vẫn còn nguyên giá trị, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải tiếp tục thực hiện tốt. Trong quá trình trình bày các nội dung Kết luận 03-KL/TW của Ban Bí thư, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã liên hệ với thực tiễn công tác dân vận tại tỉnh nhà.

Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hà Tĩnh đã sớm ban hành Quyết định 202-QĐ/TU, ngày 15/7/2011 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Theo đó, nhiều nội dung quan trọng của công tác dân vận đã được hệ thống chính trị thực hiện đạt nhiều kết quả, tạo đồng thuận xã hội. Tuy nhiên, công tác dân vận vẫn còn nhiều hạn chế như: vấn đề cơ chế thực hiện; sự phối hợp của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; vai trò của công tác dân vận chính quyền; các vấn đề liên quan đến người dân quy định trong pháp lệnh về dân chủ cơ sở…

Trong phần trình bày nội dung Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên đã nhấn mạnh những nội dung cốt lõi của chỉ thị.

Trung ương khẳng định, mặc dù công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; công tác phát hiện, xử lý tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện còn ít; một số vụ việc xử lý còn kéo dài, chưa nghiêm. Từ đó, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản.

Tiếp tục hội nghị, các đại biểu nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng quán triệt nội dung Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị của BTV Tỉnh ủy.

Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương nêu rõ các nhiệm vụ quan trọng gồm: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường sự hợp tác, đoàn kết cùng có lợi giữa chủ doanh nghiệp, doanh nhân với công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các đồng chí dự họp nghiên cứu kỹ các chỉ thị, kết luận cùng các kế hoạch triển khai thực hiện của BTV Tỉnh ủy; chuẩn bị chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị mình.

Đối với hội nghị quán triệt ở các cấp, cần phân công cụ thể, chú trọng phân tích liên hệ sâu sắc với tình hình thực tiễn của đơn vị, tránh chung chung. Trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận phải gắn với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích kỹ và nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới. Kết quả mà Hà Tĩnh đạt được, nhất là trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu quan trọng kinh tế - xã hội là tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Từ thực tiễn cho thấy, nơi nào, cấp ủy nào nhận thức đầy đủ công tác dân vận là nhiệm vụ của hệ thống chính trị thì nơi đó, kết quả thực hiện sẽ cao hơn. Bởi vậy, phải nhận thức hết sức sâu sắc bài học quan trọng về mối quan hệ giữa dân với Đảng, gắn với nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Gắn với kết luận 03-CT/TW của Ban Bí thư, các đơn vị phải thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện các cơ chế, chính sách đã ban hành; tiến hành tập huấn cho đội ngũ cán bộ thôn về quy chế dân chủ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền đối với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, nhất là đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Với nội dung này, cấp ủy các cấp cần triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc