Tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển”
EmailPrintAa
16:43 02/06/2017

Sáng ngày 01/6/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển”.
 
Các đại biểu dự Hội thảo  

Công tác tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị tư tưởng, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và vai trò lãnh đạo của Đảng trong các nhiệm vụ chính trị của đất nước, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, việc nghiên cứu đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển là hết sức cần thiết.

Được sự chấp thuận của Hội đồng khoa học tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã triển khai nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Đổi mới công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển”. Hội đồng nghiên cứu Đề tài đã đi sâu nghiên cứu một cách có hệ thống, từ cơ sở lý luận, tổng kết thực tiễn đến xây dựng các giải pháp thực hiện với 04 chuyên đề: Cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo và yêu cầu đổi mới công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay; Mục tiêu, nhiệm vụ và các yếu tố tác động đến công tác tuyên giáo trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh; Thực trạng công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua; Giải pháp đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong điều kiện hội nhập và phát triển của tỉnh.

Cùng với quá trình xây dựng các chuyên đề, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã phối hợp với Viện Nghiên cứu dư luận xã hội thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương thiết kế hệ thống câu hỏi và tiến hành khảo sát trên 1.500 đối tượng, trong đó có 700 cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, 800 cán bộ, đảng viên khối nông thôn tại 13/13 huyện, thành phố, thị xã và một số ban, ngành cấp tỉnh.

Đề tài đã đề xuất một số giải pháp về tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tuyên giáo; về công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận… của Đảng; công tác nghiên cứu lý luận và giáo dục lý luận chính trị; đổi mới công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; đổi mới lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản; công tác tham mưu xây dựng các giá trị văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; cơ chế cung cấp thông tin, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng làm công tác tuyên giáo…

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ cấp cơ sở; giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ; đối thoại, cung cấp thông tin cho nhân dân; sự cần thiết xác định đối tượng trong công tác tuyên giáo để có hình thức tuyên truyền phù hợp; nâng cao tính chiến đấu của các tờ báo, tạp chí nhằm phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá, thù địch, củng cố niềm tin của nhân dân…

Ban Chủ nhiệm Đề tài sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Đề tài đảm bảo khoa học, khả thi, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ hội nhập và phát triển của tỉnh nhà.

Nguyễn Thị Như Ngọc  - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc