Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
EmailPrintAa
15:00 31/10/2014

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã ổn định tổ chức bộ máy, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; tham mưu chỉ đạo việc quán triệt, phổ biến kịp thời, Điều lệ Đảng, các quyết định, quy định, hướng dẫn của Đảng nói chung và  công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Bám sát chức năng nhiệm vụ, UBKT các cấp đã tích cực, chủ động đẩy mạnh giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Quán triệt và tổ chức thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công khai, dân chủ; hầu hết các trường hợp vi phạm đã được xem xét, xử lý thấu tình, đạt lý, hạn chế tối đa đảng viên khiếu nại sau khi bị kỷ luật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình. Đặc biệt, UBKT các cấp đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và xử lý những vụ việc nổi cộm, phức tạp, góp phần ổn định tình hình chung trong toàn tỉnh. Đồng thời, đã tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định với chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao. Chú trọng và tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đạt được những kết quả quan trọng. Đã tiến hành kiểm tra 1.862 đảng viên, 519 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra kết luận 1.268 đảng viên, 264 tổ chức đảng có vi phạm, phải xử lý kỷ luật 625 đảng viên, 44 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 9.512 đảng viên, 3.715 tổ chức đảng; giải quyết tố cáo 245 đảng viên, 11 tổ chức đảng; kiểm tra 3.326 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, 915 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật; kiểm tra tài chính 3.782 tổ chức đảng.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần phát hiện và ngăn ngừa vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của tỉnh và từng địa phương, đơn vị như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra.

Tuy vậy, công tác kiểm tra, giám sát của UBKT các cấp trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra  một số nơi về công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa thực sự gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng ở địa phương, đơn vị; việc nắm tình hình, phát hiện vi phạm để tiến hành kiểm tra, giám sát còn hạn chế, nhất là các vi phạm trên các lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính, tài sản, quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng cơ bản, công tác cán bộ… Giám sát chuyên đề nhìn chung còn lúng túng, chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan chưa thường xuyên và toàn diện. Ở một số nơi, vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Một số vụ việc xử lý kỷ luật còn thiếu kịp thời, chưa đồng bộ giữa kỷ luật đảng và kỷ luật chính quyền, đoàn thể. Năng lực, kinh nghiệm công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ.

Những hạn chế nói trên là một trong những nguyên nhân dẫn đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, uy tín của một số tổ chức đảng bị giảm sút, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị không cao, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII sắp kết thúc, toàn tỉnh đang ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đề ra. Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đó, trong thời gian tới, ủy ban kiểm tra các cấp cần quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu sau:

 Thứ nhất, tiếp tục tham mưu, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhất là các khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh và các địa phương, đơn vị. Qua đó, giúp cấp ủy đánh giá đúng tình hình, đúc rút những bài học kinh nghiệm, kịp thời bổ sung các giải pháp để chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Thứ hai, tiếp tục tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2014 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tập trung kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết dứt điểm các vụ tố cáo, khiếu nại kỷ luật. Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

 Thứ ba, đẩy mạnh giám sát thường xuyên, nắm tình hình cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Tăng cường nắm tình hình bằng nhiều kênh thông tin đối với tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là những nơi có dấu hiệu mất đoàn kết, có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời, ủy ban kiểm tra các cấp phải chuẩn bị các điều kiện để phục vụ tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020: phối hợp tham mưu, giúp cấp ủy triển khai, thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng và một số nghị quyết, quy định, quyết định khác của Trung ương; chủ động tham mưu cấp ủy tiến hành rà soát, nắm tình hình tại các địa phương, đơn vị và chủ động xử lý, giải quyết dứt điểm những vấn đề vướng mắc, khó khăn có khả năng ảnh hưởng đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung giải quyết không để tồn đọng đơn, thư tố cáo đối với tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt, quy hoạch nguồn cấp ủy, cán bộ là đại biểu dự đại hội cấp trên. Làm tốt nhiệm vụ thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội cũng như thẩm định nhân sự phục vụ đại hội. Phối hợp với ban tổ chức và các ban đảng nắm tình hình đối với cán bộ là cấp ủy viên cùng cấp và diện cấp ủy quản lý; tham mưu giúp cấp ủy trong việc nhận xét, đánh giá cán bộ thuộc diện quản lý, cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch cấp ủy khóa mới. Tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp dưới.

Thứ tư, kiện toàn bộ máy cơ quan giúp việc và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp ở địa phương, bảo đảm đủ số lượng và chất lượng; chủ động quy hoạch cán bộ kiểm tra nhiệm kỳ 2015 - 2020; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; phối hợp các ban tham mưu giúp việc của cấp ủy tham mưu, tổ chức tốt việc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2014 và cả nhiệm kỳ 2010 - 2015./.

Nguyễn Thị Gái - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc