Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
EmailPrintAa
15:00 06/04/2016

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là dịp để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bầu cử.

 

Tranh cổ động bầu cử

Thực hiện Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 15/01/2016 của  Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 05-KH/BTGTU, ngày 4/2/2016, chỉ đạo ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;  tổ chức các hội nghị báo cáo viên để định hướng công tác tuyên truyền; tổ chức xuất bản số đặc biệt Tạp chí Thông tin Tư tưởng; chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung họp báo, biên soạn nội dung tuyên truyền tuyên truyền về bầu cử trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 79/STTTT-BCXB, ngày 05/02/2016 về việc tuyên truyền bầu cử; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phòng văn hóa - thông tin cấp huyện tuyên truyền ở cơ sở và Kế hoạch số 07/STTTT-BCXB, ngày 16/02/2016 về việc tuyên truyền bầu cử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành công văn hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền.

Công tác tuyên truyền về bầu cử tập trung vào các nội dung chính: Mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong xây dựng bộ máy nhà nước nói chung, Quốc hội, Hội đồng nhân dân nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân các cấp; giới thiệu nội dung Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức, triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; đồng thời đấu tranh, chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch…

Các hình thức tuyên truyền về bầu cử khá phong phú, đa dạng, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể; qua hoạt động thông tin cổ động; qua hoạt động của các tổ chức giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động, pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu về bầu cử…. được đẩy mạnh ở các địa phương, đơn vị.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, các tạp chí, bản tin trong tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, tin bài tuyên truyền về bầu cử. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thay mới nội dung cụm pa nô tuyên truyền trước Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; in sao đĩa CD tuyên truyền bầu cử, cấp phát cho các huyện, thành phố, thị xã triển khai tổ chức tuyên truyền trên xe lưu động và phát tại các trạm phát thanh; thiết kế maket tranh cổ động về các ngày lễ lớn năm 2016 và bầu cử gửi các huyện để triển khai tuyên truyền, cổ động trực quan tại các địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng banner trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời có công văn gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tuyên truyền trên các Trang/Cổng thông tin điện tử các đơn vị. Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc có các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền bầu cử ở địa phương.

Chưa đầy hai tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử. Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền thời gian tới cần sáng tạo và linh hoạt hơn nữa, kết hợp giữa hình thức tuyên truyền truyền thống với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại, đây là giải pháp tốt nhất để đưa thông tin về bầu cử đến với cử tri và các tầng lớp nhân dân. Cần chú ý các hình thức như: sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng nhất là báo nói, báo hình; hoạt động cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, nghệ thuật; xuất bản ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên… Mỗi hình thức tuyên truyền trên đây đều có những ưu điểm và hạn chế, cần linh hoạt lựa chọn hình thức phù hợp với đối tượng tuyên truyền, địa bàn, thời điểm để khai thác tối đa ưu điểm từng loại hình, góp phần tăng tính hấp dẫn, sinh động, thu hút sự quan tâm của cử tri, góp phần làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Nguyễn Công Hải (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc