Xây dựng văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy
EmailPrintAa
15:02 16/10/2018

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, giúp cấp ủy có tầm nhìn chiến lược, đưa ra các phương án xử lý chính xác và các quyết định đúng đắn, tối ưu nhất trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực của đời sống xã hội thì các cơ quan tham mưu, giúp việc phải nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Nhà làm việc Văn phòng Tỉnh ủy

Văn phòng Tỉnh ủy là nơi đầu tiên tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổng hợp thông tin từ các địa phương, đơn vị cung cấp cho cấp ủy, trực tiếp tổ chức mọi hoạt động của cấp ủy, cũng là cơ quan thẩm định cuối cùng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy. Nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của mình, trong những năm qua, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động, tích cực, kịp thời tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng… Đặc biệt, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Chương trình hành động số 920-CTr/TU, ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”, Lãnh đạo Văn phòng đã chủ động phối hợp với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xây dựng dự thảo Đề án Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung  cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Văn phòng Tỉnh ủy và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có một số nhiệm vụ tương đồng, một số vị trí việc làm trùng lắp. Thời gian qua, sự phối hợp, hỗ trợ giữa các cơ quan phục vụ cấp ủy tỉnh hiệu quả chưa cao, nhất là quản lý tài chính, sử dụng tài sản, phương tiện... Hiện nay, mỗi văn phòng các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tự quản lý tài chính, tài sản, tiến hành mua sắm, sửa chữa nhỏ theo phân công, phân cấp; đảm bảo phương tiện làm việc, sinh hoạt cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan. Việc mỗi cơ quan xây dựng một quy chế quản lý tài sản, tài chính, chi tiêu nội bộ riêng, dẫn đến chế độ đối với tập thể và từng cá nhân trong các cơ quan thuộc Tỉnh ủy có sự khác nhau, thiếu thống nhất, việc thực hiện mua sắm, sửa chữa một số thiết bị, tài sản thiếu đồng bộ nên chất lượng tham mưu, hiệu quả công tác chưa cao. Tần suất sử dụng xe ô tô và lái xe không đồng đều giữa các cơ quan (có thời điểm nơi thừa, nơi thiếu xe phục vụ)…

Đề án xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự kiến sẽ chuyển đổi một số nhiệm vụ và vị trí việc làm từ văn phòng các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về Văn phòng Tỉnh ủy, đồng thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức và các đầu mối bên trong của Văn phòng Tỉnh ủy theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đề án sẽ được xây dựng phù hợp với thực tiễn, khả thi, mô hình có sự kế thừa nhưng khoa học, hợp lý hơn, các giải pháp trong Đề án thực hiện theo lộ trình phù hợp, không gây xáo trộn lớn, đảm bảo ổn định hoạt động của các cơ quan.

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, xây dựng Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các ban Đảng Tỉnh ủy thành Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ hoạt động chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy là hết sức cần thiết, tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy tỉnh, bao gồm phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và các ban Đảng Tỉnh ủy; đồng thời, góp phần tinh giản biên chế, thực hiện cải cách hành chính trong khối cơ quan Đảng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy luôn đặt ra yêu cầu rất cao về tính toàn diện, chất lượng và kịp thời. Việc xây dựng Đề án nhằm mục tiêu đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có số lượng, cơ cấu hợp lý theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy tỉnh trong tình hình mới.

Trần Đình Thuyên - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc