Tại các kỳ họp thứ 31 và 32, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 27/9/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các...

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ XVI. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định các nội dung sau:

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư vừa ký Quy định số 01-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra (UBKT) trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ XV. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Thị xã Kỳ Anh, huyện...

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết việc phối hợp tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị....

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, chiều ngày 16/3/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức làm việc với các cơ quan phối hợp để bàn giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2018. Dự làm việc...

Sau hơn 04 năm thực hiện Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm (sau đây viết tắt là Quy định 181), từ thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, hoạt động của đảng...

Nghiên cứu vấn đề kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là nhằm góp phần vào thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đó là “Hoàn...