Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
15:52 05/01/2017

Ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2540/QĐ-TTg về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.
 

Ảnh minh họa

Theo Quy định, việc xét, công nhận, công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, đúng điều kiện, trình tự, thủ tục và phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Các xã, huyện sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và tiến hành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Về thẩm quyền xét, công nhận và công bố: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về điều kiện công nhận, xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo 03 điều kiện: Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được ủy ban nhân dân cấp huyện đưa vào kế hoạch thực hiện; có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo 04 điều kiện: Có đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới và được ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện; có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; có 100% tiêu chí huyện nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, phải đảm bảo 03 điều kiện: Có đăng ký thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới và được ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào kế hoạch thực hiện; có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn xã để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên cơ sở quy định tại Quyết định 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Mức đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn huyện để xét, công nhận huyên đạt chuẩn nông thôn mới trên cơ sở quy định tại Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Quy định cũng nêu trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về trách nhiệm tổ chức thực hiện, Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện thủ tục thẩm định, trình chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; tham mưu giúp ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xem xét công nhận huyện, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trình Chính phủ.

Ban Biên tập


    Ý kiến bạn đọc