Hà Tĩnh hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020
EmailPrintAa
10:10 04/09/2015

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở lần này diễn ra trong bối cảnh toàn tỉnh tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm là triển khai các dự án trọng điểm, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổ chức kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của quê hương, đất nước... Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chuẩn bị công phu của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh, Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công tốt đẹp, mở ra hướng đi tươi sáng trong nhiệm kỳ mới của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở là dịp quan trọng tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm tại các địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ qua và đề ra nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; là một bước đánh giá đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Điều đáng ghi nhận là Báo cáo chính trị trình đại hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở hầu hết được chuẩn bị công phu qua nhiều lần chỉnh sửa, được tổ chức lấy ý kiến từ các đảng bộ, chi bộ cơ sở; của tập thể cấp ủy, các đồng chí cán bộ lão thành, cán bộ khoa học - kỹ thuật và đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đặc biệt đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến góp ý và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị duyệt đại hội. Các báo cáo đã nêu được những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội, những hạn chế, tồn tại cũng như nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề ra được những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, mũi đột phá, hướng đi lên của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 trình đại hội đã thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình; đánh giá cụ thể việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và từng cấp ủy viên, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đa phần, các báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm, yếu kém của tập thể, cá nhân, nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó thực sự là những bài học quan trọng, thiết thực cho Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Bên cạnh 2 báo cáo trên, tại các đại hội, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ tỉnh và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được tổng hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến tham gia góp ý của cán bộ, đảng viên và đại biểu đại hội. Tại đại hội có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, thẳng thắn, tập trung thảo luận sâu theo gợi ý, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; nhiều ý kiến phân tích kỹ những nội dung chưa phù hợp, nêu rõ những lý do và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung. Thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với tình hình chung của toàn Đảng, của đất nước, của tỉnh và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đề xuất để cấp trên nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp

Công tác bầu cử tại đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở được tiến hành dân chủ, tập trung, bầu cấp ủy đúng định hướng, đảm bảo yêu cầu đặt ra về số lượng, tiêu chuẩn, các tỷ lệ liên quan, chất lượng cấp ủy được đổi mới. Tổng số ủy viên ban chấp hành đã bầu tại đại hội của 20 đảng bộ là 639 đồng chí - đủ số lượng theo đại hội quyết định, gồm 437 đồng chí tái cử, chiếm 68,38%; 202 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu (Đổi mới cấp ủy 31,62%); tỷ lệ cấp ủy viên nữ gồm 100 đồng chí, chiếm 15,65%; tỷ lệ cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi gồm 68 đồng chí, chiếm 10,64 %; tôn giáo gồm 01 đồng chí, chiếm 0,16%. Thực hiện Hướng dẫn số 34-HD/BTCTW, ngày 08/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương quy định một số điểm thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, có 14/20 (70%) đảng bộ cấp trên cơ sở thực hiện việc bầu bí thư cấp ủy trực tiếp tại đại hội. Việc bầu cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được tiến hành đảm bảo đúng quy định, quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp trên; 20/20 (100%) đảng bộ cấp trên cơ sở bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, thành phần hợp lý. Trong đó đã bầu được 303 đại biểu chính thức, gồm 43 đồng chí nữ, chiếm 14,2%, 20 đồng chí trẻ (dưới 35 tuổi), chiếm 6,6%. Đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công tốt đẹp, thực sự nâng cao được chất lượng, đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định của Trung ương, tạo được không khí phấn khởi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Qua khảo sát thực tiễn tại các địa phương, đơn vị, thành công của Đại hội cấp trên cơ sở lần này có nhiều nguyên nhân, trong đó có công tác chuẩn bị chu đáo, công phu, nghiêm túc. Ngay khi tiếp nhận Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tiếp thu tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc đã sớm nghiên cứu hệ thống văn bản, chuẩn bị từ rất sớm các nội dung quan trọng của đại hội, nhất là dự thảo văn kiện chính trị và xây dựng quy trình các bước nhân sự. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị đã đẩy mạnh các phong trào thi đua tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tuyên truyền về ý nghĩa quan trọng của đại hội tới đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Cùng với sự chuẩn bị của các đơn vị tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường, tập trung cao cho công tác chỉ đạo đại hội. Trên cơ sở kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở, đối với đảng bộ cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng, phát huy rõ nét trí tuệ của tập thể đối với các phiên duyệt đại hội. Hầu hết các báo cáo chính trị đều được góp ý tỉ mỉ, công phu, có những chi tiết, số liệu phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Cũng tại các phiên duyệt đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc phải chú trọng chất lượng nguồn nhân sự trên cơ sở dựa vào tiêu chuẩn, không nặng về cơ cấu. Đối với những trường hợp không đảm bảo về tiêu chuẩn, trình độ, chất lượng đại biểu thì kiên quyết đưa ra khỏi danh sách cơ cấu.

Để chỉ đạo sâu sát thực tiễn tình hình, nắm bắt cụ thể công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao trách nhiệm cho đoàn công tác của tỉnh  tăng cường chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Trên cơ sở đó, các đoàn công tác của tỉnh đã chỉ đạo, trăn trở cùng đảng bộ cấp dưới chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, phần việc. Có thể nhận thấy, dấu ấn của đoàn công tác trong suốt cả quá trình chuẩn bị đến tổ chức thành công đại hội, từ biên soạn báo cáo chính trị đến công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, kể cả việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự, hay phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thành công là một bước chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Trên cơ sở những kết quả của đại hội, các tiểu ban phục vụ Đại hội đảng bộ tỉnh đang gấp rút hoàn thành những công việc chuẩn bị, đảm bảo tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2015. Hiện tại, tiếp thu ý kiến góp ý tại các đại hội cấp trên cơ sở, Tiểu ban văn kiện đã bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, hoàn thành dự thảo Báo cáo chính trị để phục vụ cho phiên duyệt Đại hội vào ngày 26/8/2015.

Nguyễn Hà (TCTTTT số 31)


    Ý kiến bạn đọc