TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
03 - CT/TU Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 15/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức kỷ niệm 180 năm thành lập và 20 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Tĩnh
52/2010/TT-BCA Thông tư Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú,Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú
01-NQ/TU Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 29/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2010; mục tiêu, định hướng và những giải pháp chủ yếu về công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai những năm tiếp theo
02-CT/TU Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 13/10/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2011
01 - CT/TU Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 27/9/2010 về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015
42-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
41-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
24/2010/NÐ-CP Nghị định quy định vể tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
20/2010/NÐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số
21/2010/NÐ-CP Nghị định về quản lý biên chế công chức
18/2010/NÐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
06/2010/NÐ-CP Nghị định Quy định những người là công chức
01 -QÐ/ BTCTU Quyết định số 01 -QĐ/ BTCTU, ngày 08/01/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
2020/QÐ-TTg Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cấp nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010
137/2009/QÐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào Chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
109/2009/NÐ-CP Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
36/2009/QH12 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
102/2009/NÐ-CP Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
102/2009/NÐ-CP. nghị định số 102/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
7823/CT-BGDÐT Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009 - 2010
92/2009/NÐ-CP Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
09/CT-BCT Chỉ thị về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
30 -HD/BTCTW Hướng dẫn số 30 -HD/BTCTW, ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.
264-TB/TW Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''
36-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh