TÌM KIẾM VĂN BẢN

Văn bản điện tử
Số/Ký hiệu Trích yếu Đính kèm
21/2010/NÐ-CP Nghị định về quản lý biên chế công chức
18/2010/NÐ-CP Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức
06/2010/NÐ-CP Nghị định Quy định những người là công chức
01 -QÐ/ BTCTU Quyết định số 01 -QĐ/ BTCTU, ngày 08/01/2010 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
2020/QÐ-TTg Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cấp nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010
137/2009/QÐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào Chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
109/2009/NÐ-CP Nghị định quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
36/2009/QH12 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010
102/2009/NÐ-CP Nghị định về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
102/2009/NÐ-CP. nghị định số 102/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
7823/CT-BGDÐT Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2009 - 2010
92/2009/NÐ-CP Nghị định về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
09/CT-BCT Chỉ thị về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010
30 -HD/BTCTW Hướng dẫn số 30 -HD/BTCTW, ngày 12/8/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về điều kiện, căn cứ và quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.
264-TB/TW Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam''
36-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư về kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
48-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020
35-CT/W Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam
47-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII và những chủ trương, giải pháp phát triển tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
491/QÐ-TTg Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới
33/2009/NÐ-CP Nghị định Quy định mức lương tối thiểu chung
43-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về 3 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 23-02-2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới" và 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 22-01-2002 của Ban Bí thư (khoá IX) về "Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở"
44-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW, ngày 22-3-2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình"
32-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010
31-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường