Nghị quyết Trung ương 4 (NQTƯ4), khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra 4 nhóm giải pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, việc phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội (CT-XH), của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là một giải pháp rất quan trọng.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ X và XI, xem xét, kết luận một số nội dung.

Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý. Thông tin quan trọng này được một Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết sáng 27-5-2017.

Lịch sử suốt hơn 87 năm qua kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập đã minh chứng: Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Trong quý I/2017, các tổ chức Đảng có thẩm quyền tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành kỷ luật 64 đảng viên, trong đó khiển trách 34, cảnh cáo 20, cách chức 9 và khai trừ 1 đảng viên.

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã được ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tập trung đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả khả quan. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra là hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của UBKT các cấp.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi tự phê bình và phê bình là nguyên tắc sinh hoạt Đảng, là quy luật phát triển của Đảng. Người khẳng định: “Một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó rồi tìm kiếm mọi cách để sữa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 8. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Ngày 29/12/2016, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và đồng chí Hồ Đức Diệu, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thách thức, yêu cầu đặt ra rất lớn, nhưng với với việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều nghị quyết, quy định, hướng dẫn, kết luận về công tác kiểm tra, giám sát, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, sự quyết tâm của toàn Ngành, tin tưởng Ngành Kiểm tra Đảng Hà Tĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 6 và thứ 7. Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 29/9/2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt, triển khai quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại cuộc giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng sáng nay (21/9), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy cho biết, trong quý III, các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 60 đảng viên, trong đó có 15 cấp ủy viên, 6 trường hợp phải xử lý theo pháp luật.

Sau gần 5 năm thực hiện, Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (gọi tắt là Quyết định 46) hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII, Điều lệ Đảng khoá XI đã bộc lộ một số điểm không phù hợp với thực tiễn, khó khăn trong tổ chức thực hiện. Từ những kiến nghị, đề xuất của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã tổng hợp, tham mưu cho Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) xem xét sửa đổi, bổ sung những quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ngày 26/7/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 30-QĐ/TW thi hành Chương VII, Chương VIII, Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng (gọi tắt là Quy định 30) trong đó, bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng để cụ thể hoá Điều lệ Đảng và phù hợp hơn với thực tiễn.

Ngày 15-9-2016, tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, UBKT Trung ương đã tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định 181 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ngày 13-9-2016, tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, Thường trực UBKT Trung ương họp kỳ thứ 14 để nghe và đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ". Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì Hội nghị.

Thời gian gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, một số cá nhân lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức Đảng, thậm chí là những sai lầm, khuyết điểm của cá nhân đảng viên để chống phá, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)...

Ngày 25/7/2016, Hội đồng khoa học tỉnh đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài “Nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát đáp ứng yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay” do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

Chiều 11-7-2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 4 và thứ 5 của Ủy ban. Nội dung như sau:

Trong tháng 5 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ thứ 4. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận và quyết định một số nội dung.