Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã ban hành Công văn 662-CV/Th.U, ngày 13/11/2017 về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng...

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2007, thị xã Hà Tĩnh được công nhận Thành phố trực thuộc tỉnh, trải qua hơn một thập kỷ, thành phố Hà Tĩnh đã chuyển mình mạnh mẽ. Tuy vậy, vẫn...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là một trong những phong trào thi đua nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con...

Thành phố Hà Tĩnh có lịch sử 185 năm hình thành và phát triển; là đô thị loại III từ năm 2006; thành phố trực thuộc tỉnh năm 2007. Chặng đường gần 10 năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng thành phố Hà Tĩnh đã đạt...

Đến nay, các tỉnh, thành trên cả nước đã hoàn thành công tác kiện toàn lãnh đạo HĐND, UBND. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu danh sách nhân sự chủ chốt HĐND, UBND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đòi hỏi mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao chất lượng cả về lý luận và thực tiễn. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác...

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh. Trong những năm qua, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh nhà, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh,...