Tên cơ quan: Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh
         Địa chỉ          : Số 02 Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh
         Điện thoại    : 0393.855371
         Fax                : 
         E-mail           : thanhuytp@hatinh.gov.vn