Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI: "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay" đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Ðảng, được cả xã hội quan tâm. Nghị quyết được quan tâm vì đã mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm còn tồn tại trong nội bộ Ðảng để tìm cách khắc phục, sửa chữa.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số 06-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006