Trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, quy định về đảng chính trị trong hiến pháp có tính phổ biến, sự ra đời của đảng chính trị có vị trí đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và là nhân tố không thể thiếu trong quá trình chính trị và đời sống chính trị của hầu hết các nước.

Mười ba năm sau ngày thành lập Đảng, đứng trước sứ mệnh lịch sử chuẩn bị cho cuộc cách mạng diễn ra hai năm về sau, ngày 16/7/1943, Đảng công bố Đề cương văn hóa Việt Nam. Đề cương với ba nguyên tắc vận động văn hóa: Dân tộc, Đại chúng và Khoa học, đã trả lời kịp thời những nhu cầu cấp thiết nổi lên trong một thời điểm trọng đại của lịch sử, một sự tiếp nối và phát triển phù hợp quy luật truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc có tính chất mở đường cho quá trình phát triển ngày càng hoàn thiện và sâu sắc các quan điểm, các văn kiện của Đảng về hai lĩnh vực cơ bản khoa học và nghệ thuật.

Các làng xã Hà Tĩnh xưa kia, cũng như mọi nơi trong nước, việc tế lễ diễn ra quanh năm, nhưng tập trung nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Trong dịp tế lễ, hầu hết các làng đều mở hội vui. Nhiều nơi, hội rất linh đình. Trong số 28 lễ hội tiêu biểu chúng tôi khảo sát được, đưa vào sách “Lễ hội dân gian ở Hà Tĩnh” - (2005) thì 17 lễ hội là Hội xuân, tổ chức từ giữa tháng chạp đến tiết Thanh minh, tháng ba âm lịch, trong đó có “tháng giêng Đô Đài, tháng hai Hương Tích” là hai Hội lớn.

Hết lòng vì dân, dân sẽ tin”

Phóng viên (P.V): Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh có nhiều chương trình hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào nơi biên giới. Điều này tác động thế nào đến việc hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, thưa đồng chí?

Cách đây 529 năm (1484-2013), trên tấm bia Tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám ghi lại lịch sử khoa thi năm 1442 có khắc ghi những dòng chữ :"... Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết...". Cho đến hôm nay, lời vàng ngọc ấy luôn vẹn nguyên giá trị.

Cách đây vừa tròn 21 năm, ngày 02/3/1992, Thị xã Hồng Lĩnh được thành lập theo Quyết định số 67/QĐ-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Thị xã Hồng Lĩnh nằm tựa lưng vào núi Hồng lịch sử, ngoảnh mặt ra sông Lam huyền thoại, nơi quốc lộ 1A và 8A cùng hội tụ, là điểm khởi đầu lý tưởng cho một không gian đô thị đầy chất thơ và tiềm năng để phát triển bền vững.

Hình ảnh thanh niên tình nguyện với màu áo xanh của tuổi trẻ Việt Nam đã và đang trở thành dấu ấn đẹp trong đông đảo các tầng lớp xã hội. Cùng với tuổi trẻ cả nước, Đoàn thanh niên tỉnh Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ thế hệ trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia có hiệu quả vào các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội của tỉnh, nhất là trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ngày 03/11/2011 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết 03 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của đội ngũ những người làm công tác ngành y đối với sự nghiệp Y tế, nhằm từng bước tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”, đó là tư tưởng trọng tâm trong chương trình hành động của chi bộ thôn 6, xã Hương Trà, huyện Hương Khê. Từ nhận thức đến việc làm hay bất cứ phong trào nào người đứng đầu cấp ủy, ban cán sự thôn rồi đến đảng viên, cán bộ đều hết sức gương mẫu, nêu gương trong mọi việc làm. Nhờ vậy, việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đây đã đạt được những kết quả nổi trội góp phần quan trọng để xã nhà về đích trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2013.

* Sôi nổi hoạt động trồng cây đầu năm

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng và của đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.