Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định trong nhiệm kỳ Đại hội XII, Đảng phải đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác tuyên giáo, xem đây là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng nền tảng chính trị của chế độ; là cơ sở khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa, đạo đức, thể hiện vai trò đi trước, mở đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Hà Tĩnh đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng đối với cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, là nhân tố quyết định để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ công an xác định rõ phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Thời gian qua, để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV đã đề ra, Đảng bộ đã triển khai nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp cơ bản được chú trọng là tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính (CCHC).

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới chưa thực sự phục hồi vững chắc, tốc độ tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng; các nước lớn đẩy mạnh cạnh tranh, đã làm gia tăng nguy cơ tiềm ẩn đối với môi trường hòa bình, ổn định của khu vực, ảnh hưởng sâu sắc, nhiều chiều tới nước ta nói chung và định hướng phát triển của tỉnh ta nói riêng. Tình hình đó đòi hỏi công tác đối ngoại phải không ngừng nỗ lực, củng cố, đưa mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế, huy động có hiệu quả các nguồn ngoại lực về hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, góp phần tạo thế và lực phục vụ nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thực trạng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cơ sở

Viết sử là tái hiện lại lịch sử bằng ngôn ngữ viết, là tổng kết lại lịch sử để rút ra những bài học có ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin sức mạnh giúp các thế hệ sau làm nên những trang sử mới tốt đẹp hơn.

Lịch sử không bao giờ quên ngày 10/8/1961, ngày đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng chất độc da cam (CĐDC)/dioxin trên chiến trường Việt Nam, khơi mào cho một cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất (1961 - 1971), gây ra hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. Cuộc chiến tranh đó đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm CĐDC, hơn 3 triệu người là nạn nhân đang sống quằn quại với những bệnh tật dày vò, dị dạng, tật nguyền.

Đức Thọ là huyện nông nghiệp, nên xây dựng Nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Thời gian qua, huyện đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng NTM, trong đó công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai.

Tháng Tám và bài “Tiến Quân ca”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Tăng cường quan hệ, hữu nghị với các nước láng giềng bằng nhiều hình thức ngoại giao nhà nước đến việc thiết lập quan hệ với chính quyền và nhân dân các địa phương sống chung cùng đường biên giới, giải quyết xung đột bằng đàm phán thương lượng”(1), phong cách đó nói lên tình cảm lớn lao, tư tưởng sâu sắc mà trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ thường nhắc nhở đồng bào, đồng chí, đó là quan điểm về mở rộng quan hệ đối ngoại - hội nhập và đoàn kết quốc tế để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vùng trời, biển, đảo của Tổ quốc. Tư tưởng của Bác cũng soi rọi cho nền ngoại giao cách mạng hiện đại của Việt Nam thực hiện thành công đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ.

Công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Nhu cầu được thông tin và tiếp cận thông tin của người dân luôn được chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương chú trọng. Đặc biệt, sự phát triển của internet đem lại những lợi ích to lớn cho người dân và góp phần quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển.

Liên quan đến sự cố môi trường biển xảy ra tại Hà Tĩnh và một số tỉnh miền Trung, cán bộ, đảng viên, nhân dân đã đặt ra rất nhiều câu hỏi. Để phần nào giải đáp những ý kiến đó, Tạp chí Thông tin - Tư tưởng xin nêu một số trả lời của các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh.

* Kết quả quan trọng Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hơn 600 năm qua, cuộc đời và sự nghiệp của Nghĩa sĩ Đại vương Nguyễn Biểu, người con Yên Hồ (Đức Thọ, Hà Tĩnh), Ngự sử của vua Trùng Quang, vẫn mãi rạng ngời cùng quê hương dân tộc, nêu cao khí tiết Hồng Lam.