Đảng bộ huyện Vũ Quang là cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong toàn huyện thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong huyện trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong huyện vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong Đảng bộ huyện chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với tỉnh uỷ về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong huyện.

Tên cơ quan: Huyện uỷ Vũ Quang

Địa chỉ:          Tổ dân phố 4-Thị trấn Vũ Quang-Huyện Vũ Quang-Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:     0239.3814.063

Website:        https://hatinh.dcs.vn/huvuquang

Email:            huvuquang@hatinh.dcs.vn

Ban biên tập: 0918842226