DANH SÁCH ĐỊA CHỈ MAIL

CÁC CƠ SỞ ĐẢNG, CÁ NHÂN THUỘC ĐẢNG BỘ HUYỆN VŨ QUANG

 

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ MAIL

 

Nhà trường

 

1

Chi bộ THPT Vũ Quang

cbthptvuquang.huvq@hatinh.dcs.vn

2

Chi bộ TT giáo dục thường xuyên

cbttgdthuongxuyen.huvq@hatinh.dcs.vn

3

Chi bộ THPT Cù Huy Cận

cbthptcuhuycan.huvq@hatinh.dcs.vn

 

Đoàn thể-Nội chính

 

4

Đảng uỷ Khối dân

dukhoidan.huvq@hatinh.dcs.vn

5

Đảng uỷ Quân sự

duquansu.huvq@hatinh.dcs.vn

6

Đảng uỷ UBND huyện

duubnd.huvq@hatinh.dcs.vn

7

Chi bộ Viện kiểm sát ND

cbvienkiemsat.huvq@hatinh.dcs.vn

8

Chi bộ tòa án

cbtoaan.huvq@hatinh.dcs.vn

9

Chi bộ thi hành án

cbthihanhan.huvq@hatinh.dcs.vn

10

Phòng giáo dục đào tạo

phonggiaoducdaotao.huvq@hatinh.dcs.vn

11

Phòng Lao động TB-XH

phonglaodongtbxh.huvq@hatinh.dcs.vn

12

Phòng Tài chính - Kế hoạch

phongtaichinhkehoach.huvq@hatinh.dcs.vn

13

Phòng Văn hóa - Thể thao

phongvanhoa.huvq@hatinh.dcs.vn

14

Văn phòng HĐND-UBND

vanphonghdndubnd.huvq@hatinh.dcs.vn

15

Phòng nội vụ

phongnoivu.huvq@hatinh.dcs.vn

16

Phòng nông nghiệp PTNT

phongnongnghiep.huvq@hatinh.dcs.vn

17

Văn phòng điều phối nông thôn mới

vanphongnongthonmoi.huvq@hatinh.dcs.vn

18

Phòng thanh tra

phongthanhtra.huvq@hatinh.dcs.vn

19

Phòng tư pháp

phongtuphap.huvq@hatinh.dcs.vn

20

Phòng tài nguyên môi trường

phongtainguyen.huvq@hatinh.dcs.vn

21

Ban A

bana.huvq@hatinh.dcs.vn

22

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

phongkinhtehatang.huvq@hatinh.dcs.vn

23

TT chuyển giao công nghệ

ttchuyengiaocongnghe.huvq@hatinh.dcs.vn

24

Liên đoàn lao động

liendoanlaodong.huvq@hatinh.dcs.vn

25

UBMTTQ huyện

ubmattrantoquoc.huvq@hatinh.dcs.vn

26

Huyện đoàn

huyendoan.huvq@hatinh.dcs.vn

27

Hội cựu chiến binh

hoicuuchienbinh.huvq@hatinh.dcs.vn

28

Hội phụ nữ

hoiphunu.huvq@hatinh.dcs.vn

29

Hội nông dân

hoinongdan.huvq@hatinh.dcs.vn

30

Hội người mù

hoinguoimu.huvq@hatinh.dcs.vn

31

TT bồi dưỡng chính trị

ttboiduongchinhtri.huvq@hatinh.dcs.vn

CÁC BAN ĐẢNG,  VĂN PHÒNG, UỶ BAN KIỂM TRA

1

Văn phòng Huyện uỷ

Vanphong.huvq@hatinh.dcs.vn

2

BCH Huyện uỷ

huvuquang.huvq@hatinh.dcs.vn

3

Uỷ ban kiểm tra

uybankiemtra.huvq@hatinh.dcs.vn

4

Ban tổ chức

bantochuc.huvq@hatinh.dcs.vn

5

Ban tuyên giáo

bantuyengiao.huvq@hatinh.dcs.vn

6

Ban dân vận

bandanvan.huvq@hatinh.dcs.vn

Tên cơ quan: Huyện uỷ Vũ Quang

Địa chỉ:          Tổ dân phố 4-Thị trấn Vũ Quang-Huyện Vũ Quang-Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại:     0239.3814.063

Website:        https://hatinh.dcs.vn/huvuquang

Email:            huvuquang@hatinh.dcs.vn

Ban biên tập: 0918842226