Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, nhân dân ta đã tiến hành cuộc chiến đấu lâu dài, đầy hi sinh gian khổ, nhưng cũng đầy hào hùng trong suốt 30 năm ròng rã, để dành lại nền độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Thời gian qua, nhiều đài, báo nước ngoài đã xuyên tạc, cố tình phân tích một cách phiến diện về quyền sở hữu đất đai, kêu gọi phải nhanh chóng thực hiện sở hữu tư nhân về đất đai, coi đó mới là cái gốc để chấm dứt mọi tiêu cực, "bất ổn" thúc đẩy sự phát triển. Một số người, có thể do thiếu thông tin nên nhìn nhận vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam chưa khách quan, toàn diện, chưa hiểu đúng bản chất quan hệ sở hữu, bản chất quyền sử dụng đất ở nước ta hiện nay.

Thực hiện Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 38 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi, sau 2 tháng triển khai thực hiện ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực, cơ bản bảo đảm tiến độ, nội dung, kế hoạch mà Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh đã đề ra.

Phát huy những kết quả sau 4 năm triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gần 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo nên những hiệu ứng tích cực ở hầu hết các tổ chức Đảng và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ta.

Làm thế nào để giữ trọn niềm tin đối với nhân dân, được nhân dân tin yêu quý trọng đó luôn là tâm niệm của ông Nguyễn Trọng Hùng - Bí thư chi bộ tổ dân phố 15, Thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên). Trong suốt những năm qua, bằng tinh thần trách nhiệm của một người đảng viên, ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò của một Bí thư chi bộ, cùng cấp ủy chi bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn.

Những vấn đề liên quan đến việc cưới, việc tang, lễ hội không bao giờ là chuyện cũ, nó tồn tại và đồng hành trong đời sống tinh thần của mỗi người, gia đình và cộng đồng. Điều chỉnh ứng xử của con người, gia đình, cộng đồng trong việc cưới, việc tang, lễ hội là biểu hiện nhận thức về văn hóa, trình độ, năng lực quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền...

Trong những năm qua, mặc dù điều kiện kinh tế thế giới, trong nước, trong tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã cố gắng vươn lên, phát huy cao độ mọi nguồn lực, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giữ vững được tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, làm tròn nghĩa vụ với nhà nước, từng bước nâng cao đời sống của người lao động, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển và phục vụ người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trong Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng được các cấp uỷ đảng và chính quyền Hà Tĩnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm được đặt lên hàng đầu.

Về Thuận Lộc trong những ngày này đâu cũng bắt gặp cảnh nhộn nhịp từ các công trình đến làm giao thông nông thôn đến triển khai sản xuất vụ xuân 2013, tất cả đều thể hiện sự dồn sức để xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Là xã điểm về đích trong xây dựng NTM vào năm 2013, đây là vinh dự cho Đảng bộ và nhân dân Thuận Lộc nhưng đồng thời là trách nhiệm nặng nề.

Nghị quyết Hội Nghị Trung ương 4 (khoá XI) đã nêu quyết tâm: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng”. Nguồn gốc của tình trạng suy thoái chính là ở chủ nghĩa cá nhân, cho nên muốn đẩy lùi suy thoái phải có biện pháp khắc phục từ gốc.

Thời gian qua, nhất là từ khi có Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 15/9/2005 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật của Đảng, Nghị quyết số 14-NQ/TW, ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, chi bộ từng bước đi vào nền nếp và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Gần đây, một số người lợi dụng việc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để tung hỏa mù về lý luận, phi chính trị hóa, trung lập hóa nhằm vô hiệu hóa lực lượng vũ trang, để đạt mục đích cuối cùng là lật đổ chính quyền cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bôn ba khắp năm châu bốn biển để tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân lao động nước nhà. Để làm được công việc lớn lao đó, Người đã đọc rất nhiều sách, tìm hiểu nhiều nền văn hoá Đông - Tây.