Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kết tinh tư tưởng của Người, một Cương lĩnh xây dựng đất nước sau chiến tranh, thể hiện tầm nhìn, cách nhìn của một trí tuệ lớn, một tinh thần nhân văn, một tư duy cách mạng và khoa học, đổi mới và sáng tạo, trong đó đoàn kết là nội dung quan trọng.

Kế thừa và phát huy tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (khóa XI) một lần nữa khẳng định và nhấn mạnh “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho công cuộc phát triển đất nước bền vững. Văn hóa phải đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa”.

“Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân”.

Năm 2014, tỉnh ta triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, do tình hình chính trị, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước phục hồi chậm; đặc biệt, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển Việt Nam đã ảnh hưởng và tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước nói chung, cũng như của Hà Tĩnh nói riêng. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ đặt ra cho Văn phòng Tỉnh uỷ về công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ tỉnh hết sức nặng nề. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, với mục tiêu phấn đấu cuối năm 2014 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Thạch Hà xưa kia thuộc miền biên viễn, chiến tranh, cướp bóc diễn ta triền miên. Người Thạch Hà trải qua nhiều gian nan, thử thách hun đúc nên tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất. Những năm 30 của thế kỷ XX, trong bối cảnh nước nhà đang chìm trong đêm đen nô lệ, đồng chí Lý Tự Trọng - Người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên, người con của quê hương Thạch Hà anh hùng đã cống hiến cả tuổi xuân của mình cho phong trào cách mạng của dân tộc. Tấm gương kiên trung, bất khuất của Anh mãi còn khắc ghi trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nói chung và Thạch Hà nói riêng.

Hà Tĩnh là mảnh đất địa linh nhân kiệt, là hậu phương tiền tuyến lớn; người dân Hà Tĩnh vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn. Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Hà Tĩnh đã có hàng vạn người con lên đường nhập ngũ, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên các chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Để ghi nhận công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015, xác định, đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Phong trào “nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm vừa qua. Phong trào đã thực sự tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên nông dân.

Tư duy lý luận là tư duy biện chứng, được thể hiện ở năng lực suy nghĩ, khả năng phân tích, tổng hợp và khái quát từ những hiện tượng sinh động, đa dạng của đời sống thực tiễn, từ kinh nghiệm muôn vẻ của hoạt động hàng ngày tích lũy và khái  quát thành lý luận.

Xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã chỉ rõ: "Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mỗi công dân đều được học tập suốt đời". Mục tiêu xây dựng xã hội học tập là để không ngừng nâng cao dân trí, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước.

Quyết đoán trong công việc, giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Đó là cảm nhận của nhiều người khi gặp chị Nguyễn Thị Diên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tĩnh. Thế nhưng, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ “chân yếu tay mềm” ấy lại là thủ lĩnh của một đơn vị với 550 cán bộ công nhân viên, 300 đảng viên và 40 điểm giao dịch ngân hàng trên toàn tỉnh.

Ngày 15/6/2000, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 76 “về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi uỷ, Đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”. Theo đó, Bộ Chính trị xác định rõ trách nhiệm của đảng viên đang công tác phải có quan hệ mật thiết với nơi cư trú, gần gũi nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cư trú. Quy định cũng xác định trách nhiệm phối hợp giữa các tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác và nơi cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú.

Căn cứ vào những điều kiện, tiềm năng thực tế tại địa phương, từ sau Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kì 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Hương Sơn đã sớm ban hành nhiều nghị quyết nhằm phát triển đa dạng các loại hình kinh tế, trong đó tập trung cho kinh tế trang trại, vườn đồi, phát triển chăn nuôi, du nhập thêm những nghề mới.

Sau khi tỉnh Hà Tĩnh được thành lập (Minh Mệnh thứ 12 - 1831) thì có nhà lao Hà Tĩnh, nhưng rồi đơn vị hành chính Hà Tĩnh cũng mấy lần thay đổi, khi bỏ đạo lập tỉnh, khi lại bỏ tỉnh lập lại đạo, rồi lại bỏ đạo lập lại tỉnh. Nhà lao Hà Tĩnh vì vậy cũng mấy lần thay đổi, di dời theo sự biến động ấy, khi ở tỉnh thành, khi dời về đạo thành trong phủ Hà Thanh, rồi lại từ đạo thành dời về tỉnh thành...