Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục rèn luyện; là đội quân cách mạng mang bản chất của giai cấp công nhân, có phẩm chất cao đẹp, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, lập nên những chiến công hiển hách, những kỳ tích vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng như lời khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Quân đội ta Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 05/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 01-KH/BCĐ, ngày 18/8/2014 của Ban Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015; theo Hướng dẫn số 134-HD/BTGTW, ngày 06/11/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương và văn bản số 1427/CCT-TuH, ngày 19/11/2014 của Cục Chính trị Quân khu 4, Ban Tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân xây dựng nội dung tổ chức các hoạt động như sau:

Tiền đề quan trọng chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp

Được thành lập vào năm 2001, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 với chức năng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng các lực lượng chức năng tuần tra giữ vững an ninh, trật tự, phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới phía Tây của tỉnh, trong nhiều năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trải qua các giai đoạn phát triển của cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chủ trương hết sức quan trọng, có tầm chiến lược của cách mạng nước ta, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức rõ vai trò quyết định của đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia này, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi của cán bộ XDNTM các cấp. Mục tiêu đặt ra là, đến năm 2013 có 40%, năm 2015 có 75% và năm 2020 có 100% cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức về XDNTM.

Thời gian qua, nhất là sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI, hệ thống chính trị từ ở cơ sở của tỉnh Hà Tĩnh đã được củng cố, kiện toàn, sắp xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các tổ chức trong hệ thống chính trị phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành. Vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường; hiệu lực, hiệu quả điều hành, quản lí của chính quyền nâng lên; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Thạch Hà đã ban hành Chỉ thị 33-CT/HU về “Xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang”, gắn với triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 với nhiều giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, huyện đã tạo được bước chuyển biến toàn diện về ý thức đạo đức, tinh thần thái độ phục vụ, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng đồng bộ, hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) xử lí, giải quyết nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy.

Trong những năm gần đây, tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của các đơn vị sử dụng lao động trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói riêng có chiều hướng gia tăng. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tìm giải pháp khắc phục tình trạng này đã và đang là trăn trở của các cấp, các ngành chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh.

“Lơ phơ tóc bạc vẫn đi thi; Nào phải tham quyền cố vị chi; Vì nghĩa búa liềm còn nặng nợ; Nên tình giai cấp dạ luôn ghi…”

Cần cù, chịu khó, không ngừng tìm tòi, học hỏi, thường xuyên có nhiều sáng kiến kỹ thuật phục vụ hiệu quả trong công tác huấn luyện của đơn vị. Không chỉ vậy, anh còn được anh em, đồng chí, đồng đội quý mến bởi sự mẫu mực trong lời nói và hành động. Anh là Trung úy chuyên nghiệp Hà Văn Kim, nhân viên Quân khí Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cẩm Xuyên.

Về Xuân Hội, chúng tôi may mắn được gặp một ngư dân bám biển, mà cả cuộc đời ông gắn liền với sóng và nước biển khơi. Ngư phủ ấy đã trải lòng với chúng tôi rằng: Sóng có thể xóa nhòa dấu chân, thời gian có thể xóa đi tuổi trẻ, nhưng tình yêu biển đối với ông chẳng bao giờ vơi cạn. Ông là Lê Hồng Ngọ, ở làng Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh…

Gần đây, các thế lực thù địch tập trung tiến công một cách trực diện vào những quan điểm cơ bản của chúng ta về chính trị của quân đội, xây dựng quân đội ta về chính trị; về đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội ta của chúng. Chúng xuyên tạc, cắt xén nội dung chính trị của quân đội ta; giương lên ngọn cờ bảo vệ "nhân dân, Tổ quốc, lãnh thổ", coi đó là "tất cả" chính trị của quân đội ta và yêu cầu cần phải "bỏ hẳn cách hiểu quân đội chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản"!

Trong cao trào cách mạng năm 1930-1931, Hà Tĩnh đã xuất hiện các tổ đội công - nông hội Đỏ được trang bị vũ khí thô sơ làm hậu thuẫn cho phong trào quần chúng vùng dậy đấu tranh chống bọn thực dân, tay sai. Lực lượng này còn hoạt động nhỏ lẻ, phân tán dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng cơ sở. Đầu tháng 8 năm 1945, cao trào đã phát triển mạnh cả về lượng và chất, nhiều nhân tố mới xuất hiện. Chấp hành Chỉ thị của Việt Minh liên tỉnh, ngày 18/8/1945, Hà Tĩnh thành lập đơn vị bộ đội địa phương trên nền tảng các tổ đội du kích ở các xã, tổng tập hợp lại, lấy phiên hiệu là Chi đội Phan Đình phùng.