Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trong bối cảnh thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp; tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của suy thoái trong những năm đầu nhiệm kỳ, Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm phải giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư cho hàng ngàn hộ dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn nhiều phức tạp.... Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, cùng với sự quan tâm, giúp đỡ hiệu quả của Trung ương, Hà Tĩnh đã nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế phát triển nhanh, thu ngân sách đạt cao; văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được đảm bảo; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Cơ bản “về đích” trước một năm các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, tạo thuận lợi để tỉnh nhà thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2015 -2020.

Nhiệm kỳ 2010 - 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, động viên của Trung ương, hợp tác phát triển của các tỉnh bạn, các tổ chức quốc tế, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết vươn lên giành được những kết quả toàn diện, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra từ ngày 16-18/10/2015. Trước thềm Đại hội, Phóng viên Tạp chí Thông tin – Tư tưởng đã ghi lại những tâm tư, nguyện vọng của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi gắm tới Đại hội. Hầu hết các ý kiến đều mong muốn và tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, tỉnh nhà sẽ phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại.

Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng là vấn đề được Người đặc biệt quan tâm. Những quan điểm, luận điểm của Người về đoàn kết thống nhất trong Đảng để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào hệ thống lý luận xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.

1. Sáng tạo lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc là đã tìm ra con đường và mục tiêu giải phóng dân tộc Việt Nam vào thời điểm đất nước đang đắm chìm trong nô lệ và trước sự bế tắc của các phong trào yêu nước. Mục tiêu cách mạng được nêu lên trong Chính cương vắn tắt là “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Để thực hiện mục tiêu đó, nhiệm vụ đề ra là phải có kế hoạch thực hiện việc thống nhất và thành lập tổ chức cách mạng để lãnh đạo, đó là Đảng cộng sản Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ nhất của Đảng (tháng 10/1930) đã thông qua “Luận cương chính trị” trong đó nêu rõ: “Làm cách mạng dân quyền tiến lên cách mạng vô sản… bỏ qua thời kỳ tư bản mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa”. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là mục tiêu chiến đấu của dân tộc ta. Trên con đường đi đến mục tiêu đó nhân dân ta đã trải qua biết bao chông gai thử thách, nhưng với bản lĩnh cách mạng và tư duy độc lập sáng tạo Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua tất cả để giành độc lập và vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đã có lúc đứng trước nguy cơ sống còn, chính quyền cách mạng “treo đầu sợi tóc”; đã có lúc “thà hy sinh tất cả”, nhưng vì mục tiêu độc lập dân tộc nhân dân ta đã không sợ hy sinh chiến đấu và chiến thắng; đã có lúc hệ thống xã hội chủ nghĩa và Liên Xô thành trì tan rã, nước ta bị bao vây cấm vận và đứng trước khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, nhưng kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng ta đã thể hiện sự bình tĩnh và sáng suốt đề ra đường lối đổi mới, tiếp tục đi theo con đường đã chọn. Có thể nói đường lối đổi mới của Đảng là một đóng góp quan trọng vào sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học mang tính thời đại.

Hà Tĩnh - miền đất địa linh nhân kiệt, trải qua hàng nghìn năm lịch sử đã cống hiến cho đất nước rất nhiều hiền tài. Như một ân huệ của trời đất, Hà Tĩnh có rất nhiều tài năng văn chương mà tác phẩm và tư tưởng của họ có tầm ảnh hưởng lớn đến muôn đời sau. Trong đó, Đại thi hào Nguyễn Du là một niềm vinh dự, tự hào lớn của quê hương. Lễ kỷ niệm 250 năm ngày sinh của bậc hiền tài là một dấu son quan trọng, là dịp để các thế hệ người Việt và bạn bè năm châu tưởng nhớ, tri ân thi nhân. Dẫu cách xa hàng mấy trăm năm nhưng tấm lòng, tư tưởng của Ông, những giá trị Ông để lại chưa bao giờ vắng bóng trong đời sống văn hóa tinh thần người Việt và đã xuyên thấm trong tư tưởng, tình cảm của nhiều thế hệ. Bể dâu cuộc đời

"Tập Kiều" là mượn văn chương, chữ nghĩa Truyện Kiều để viết về bất cứ đề tài gì, chủ yếu là đề tài thời sự, hiện tại. Theo ông Thanh Minh trong "Thơ văn tập Kiều" (Ty Văn hóa Hà Tĩnh xuất bản, 1966) thì "tập Kiều" thông thường có mấy cách:

Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các mô hình “Dân vận khéo”  trong xây dựng Nông thôn mới  với những cách làm hay, sáng tạo, có sắc thái riêng tạo nên các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh đi vào chiều sâu, đạt được kết quả toàn diện.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Đây là một trong các phương thức lãnh đạo và là bài học kinh nghiệm để bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát góp phần bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất và dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tránh các nguy cơ sai lầm về đường lối, quan liêu, xa dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Trong những năm qua ,Mặt trận Tổ quốc (MTTQ)các cấp ở Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Qua đó, đã tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, tích cực thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở; tham gia giám sát, phản biện xã hội; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, những đe dọa của an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục gia tăng; bất ổn chính trị, hoạt động khủng bố đã và đang đặt ra thách thức đối với an ninh của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình” với phương thức, thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt. Tình hình trật tự an toàn xã hội (TTATXH) có nhiều diễn biến phức tạp, tội phạm có tổ chức, băng, ổ nhóm gia tăng, xuất hiện nhiều tội phạm mới như: tội phạm sử dụng công nghệ cao; buôn bán phụ nữ, trẻ em, môi trường; tệ nạn ma túy, mại dâm. Trên địa bàn toàn tỉnh, 5 năm qua đã xảy ra 3.153 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 405 vụ trọng án; hàng trăm vụ khiếu kiện, tụ tập đông người, tác động đến ANTT trên địa bàn.

Xác định xây dựng đô thị văn minh, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình hội nhập và phát triển, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc huy động nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thay  đổi diện mạo thành phố, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội; góp phần vào thành công của đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch ở một số lĩnh vực được đẩy mạnh; thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ tham nhũng, lãng phí; một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh củng cố niềm tin của người dân đối với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh có 20 đảng bộ trực thuộc, 753 tổ chức cơ sở đảng, trên 93 nghìn đảng viên. Nhận thức rõ cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng là nội dung quan trọng trong tổng thể chương trình cải cách hành chính của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm công tác cải cách hành chính, trọng tâm là hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, giảm thủ tục hành chính.

Là Đảng bộ có có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh, thời gian qua, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để lãnh đạo Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Một trong những giải pháp cơ bản được chú trọng là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và Quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Trần Phú và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã"; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường Đại học trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; ban hành quy định hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức khi tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, biên chế cho các cơ sở đào tạo; ban hành Kết luận số 20-KL/ TU, ngày 15/10/2013về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã. Theo đó, quy mô, hình thức và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ không ngừng được nâng lên. Từ 2011 - 2015, tại Trường Chính trị Trần Phúđã mở 52 lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 3.992 học viên; liên kết mở 5 lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính với 565 học viên; 3 lớp Đại học xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước và Đại học hành chính với 244 học viên; 3 khóa Trung cấp công an xã với 360 học viên; 34 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính với 2.554 học viên;15 lớp bồi dưỡng theo Đề án 1956 với 3.953 học viên; 62 lớp bồi dưỡng xây dựng nông thôn mới với 5012 học viên. Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cũng đã mở hàng ngàn lớp bồi dưỡng, tập huấn cho hàng vạn lượt cán bộ, đảng viên.Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhất là cán bộ cơ sở được nâng lên đáng kể. Đến nay, hầu hết cán bộ, công chức cấp xã đều có trình độ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính trở lên, cụ thể: Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn có 252 đồng chí (đạt 96,2%); Chủ tịch UBND có 246 đồng chí (đạt 93,9%); Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ có 242 đồng chí (đạt 93,4%); Phó Chủ tịch HĐND có 229 đồng chí (đạt 87,7%); Phó Chủ tịch UBND có 298 đồng chí (đạt 86,1%); Chủ tịch UBMTTQ có 227 đồng chí (đạt 87,3%), Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ có 187 đồng chí (đạt 72,5%); Bí thư Đoàn Thanh niên có 154 đồng chí (đạt 60,4%); Chủ tịch Hội Nông dân có 179 đồng chí (đạt 70,5%); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh có 132 đồng chí (đạt 50,4%)...; nhiều xã đạt tiêu chí NTM về hệ thống chính trị - xã hội.

Huyện Nghi Xuân nằm ở mạn Nam cầu Bến Thủy - cửa ngõ giao thương phía Bắc Hà Tĩnh, có thế đất quý của núi sông và biển cả chung tụ, nơi hội tụ nhiều yếu tố để phát triển kinh tế, văn hóa.

Thời gian qua, Thị xã Kỳ Anh đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, mang tầm vóc của một đô thị trẻ, năng động, hiện đại với khát vọng hướng đến đô thị loại III vào năm 2018.

Thu hút đầu tư nước ngoài là yếu tố hết sức quan trọng để huy động nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Thời gian qua, Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và cơ chế chính sách nhằm thu hút có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư nói chung và nguồn vốn đầu tư nước ngoài nói riêng.

Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đang được tập trung đầu tư, phát triển nhanh với nhiều dự án có quy mô cực lớn mang tầm quốc gia và quốc tế. KKT Vũng Áng đang khẳng định vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, của khu vực và cả nước, góp phần quan trọng vào an ninh (AN) năng lượng, AN ngành thép của quốc gia.